Instrukcja o roli muzyki kościelnej podczas liturgii zawierania małżeństwa

  1. Małżeństwo kanoniczne z reguły jest zawierane podczas Mszy św., dlatego celebracja liturgiczna powinna się odznaczać właściwym doborem repertuaru muzycznego, zgodnym z obowiązującymi normami prawa powszechnego i partykularnego w zakresie muzyki i liturgii.
  2. Podczas zawierania małżeństwa należy używać tekstów liturgicznych w ścisłym znaczeniu (antyfony, psalmy), gdyż ich melodie zostały zatwierdzone przed kompetentną władzę kościelną. Stąd też mają one pierwszeństwo przed innymi śpiewami i gatunkami muzyki.
  3. W przypadku zawierania małżeństwa w dniu, który ma liturgiczną rangę uroczystości, należy użyć formularza mszalnego z tej uroczystości oraz odpowiednio dobrać czytania. W związku z tym śpiewy na wejście i Komunię św. należy wybrać z przypadającej uroczystości.
  4. Jeśli kapłan przed rozpoczęciem Mszy św. wprowadza nupturientów do ołtarza od drzwi kościoła, należy wykonać śpiew lub stosowny utwór organowy. Następnie należy wykonać pieśń na rozpoczęcie Mszy św.
  5.  Podczas liturgii zawierania małżeństwa należy zachować zasadę, w myśl której spośród wszystkich rodzajów śpiewów pierwszeństwo mają śpiewy chorałowe oraz śpiew całego zgromadzenia liturgicznego. Niektóre śpiewy może wykonywać solista, pod warunkiem że ich treść jest zgodna z charakterem czynności liturgicznej. Kategorycznie zakazuje się wykonywania repertuaru świeckiego, muzyki powstałem dla innych celów niż liturgia, chociażby ich treść pośrednio nawiązywała do tekstów religijnych. Zakaz, o którym mowa, dotyczy także solowej muzyki instrumentalnej.
  6. Należy kierować się zasadą, w myśl której organy są głównym instrumentem liturgicznym, dlatego ich brzmienie powinno towarzyszyć obrzędom. Udział innych instrumentów jest dozwolony, pod warunkiem że ich dźwięk odpowiada godności miejsca kultu i nie kojarzy się z muzyką świecką. Kategorycznie zabrania się korzystania z akompaniamentu odtwarzanego z jakichkolwiek nośników elektronicznych.
  7. Udział solistów w liturgii może mieć miejsce jedynie za zgodą proboszcza lub administratora parafii. W sprawach spornych instancją odwoławczą jest Sekcja Muzyki Kościelnej.

Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty i Aneksy, Aneks XII