Liturgia

g3

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” [KL 10]

Liturgia to zarówno wszystkie obrzędy i ceremonie [sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, nabożeństwa, sakramentalia], jak i w ujęciu literalnym: prawnie ustalony kult Kościoła, a także „misterium Chrystusa i Kościoła” [O. Casel].

Papież Pius XII w Encyklice Mediator Dei [1947 r.], poświęconej w całości liturgii, podał szeroką i słusznie obejmującą wszystkie wspomniane trzy aspekty definicję liturgii: „Liturgia obejmuje całkowity kult publiczny Ciała Mistycznego Chrystusa, a więc Jego Głowy i Członków” [MD]. Inna definicja liturgii mówi, że: „Liturgia jest kontynuacją paschalnego misterium Chrystusa, to jest męki, śmierci i zmartwychwstania. Jest to równocześnie dzieło uświęcenia człowieka i doskonałego uwielbienia Boga. Dokonuje się ono w liturgii pod osłoną znaków (symboli).” [B. Nadolski, Liturgika, I]

Konstytucja o liturgii świętej: Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II, definiuje liturgię w następujący sposób:
„Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny.” [KL 7]

SAKRAMENTY

SAKRAMENTALIA